Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DE VERBOUWGROEP BV
De hiernavolgende algemene contractvoorwaarden m.b.t. de verkoop van producten en diensten op het
vlak van advies, diagnose en renovatie werden overeengekomen en door beide partijen aanvaard.

Artikel 1. VOORWERP

Behoudens andersluidend schriftelijk beding tussen partijen, regelen deze bijzondere voorwaarden
alsmede de algemene contract- en factuurvoorwaarden alle contractuele verhoudingen tussen enerzijds
De Verbouwgroep bv, met zetel 2660 Hoboken - Boombekelaan 7, ondernemingsnummer BE0752.711.981, en
anderzijds de klant die duidelijk erkent kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te
aanvaarden.

Artikel 2. AANBIEDINGEN/OFFERTES/TOEPASSELIJKHEID

Onze offertes zijn pas bindend na een ondertekening binnen de 30 dagen vanaf datum verzending aan
de klant, bij gebreke waaraan ze na deze periode zullen vervallen.
Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden
beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende verkoops- of leveringsvoorwaarden van andere
contractspartijen.
Door het ondertekenen of aanvaarden van de bestelbon/overeenkomst/offerte bij mail en/of fax,
erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder
voorbehoud te aanvaarden.
De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet.
De bestelling van werken of goederen en de wijzigingen daaraan of meerwerken, kunnen slechts aan de
hand van een ondertekende bestelbon of een voor akkoord ondertekend bestek worden bewezen.

Artikel 3.BESTELLING & ANNULERING ,HERROEPINGSRECHT

Na ontvangst door De Verbouwgroep bv van een diagnose-aanvraag zal De Verbouwgroep bij de klant
ter plaatse komen voor een diagnose en de opmaak van een bestelbon en /of prijsofferte.
De ondertekening van de bestelbon en/of prijsofferte en de algemene voorwaarden door
de klant geldt als schriftelijke orderbevestiging voor de omschreven uit te voeren werkzaamheden
waarvan de technische uitwerking uitsluitend wordt bepaald door het opgemaakte werfverslag.
Bestellingen via de website van De Verbouwgroep geschieden steeds onder aanvaarding van de
algemene voorwaarden. De Verbouwgroep behoudt zich het recht om geen gevolg te geven aan
onnauwkeurig of onvolledig ingevulde of ondertekende antwoordkaarten, bestelformulieren en/of
technische tekeningen cq. (werf)verslagen. De klant heeft in de gevallen voorzien in het Wetboek Economisch
Recht, een herroepingsrecht bij verkoop op afstand of verkoop buiten de onderneming, voor zover:

 1. Het gaat om een verkoop op afstand aan een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht
  en de uitvoeringsbesluiten, waarbij bijvoorbeeld goederen en diensten worden besteld via internet, De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 2
  telefoon, fax en post. Of het gaat om een verkoop buiten de onderneming aan een consument in de zin
  van het Wetboek Economisch Recht en de uitvoeringsbesluiten;
 2. De klant tijdens de voormelde termijn van 14 werkdagen De Verbouwgroep schriftelijk per
  aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van zijn verzaking op het volgende adres: Boombekelaan 7
  – 2660 Hoboken, dit alles conform de toepasselijke regelgeving.
  3.Behoudens de andere uitzonderingen voorzien door de toepasselijk regeling, het niet gaat om onder
  meer dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met
  uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij
  zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, de
  levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
  specifiek persoon bestemd zijn, overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek
  verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; de
  overeenkomst betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van
  bestaande gebouwen.

Artikel 3. LEVERING EN UITVOERING

Alle opgegeven leverings- of opleveringstermijnen, wordt slechts ten informatieven titel en inlichting
medegedeeld, zonder dat daaruit voor de Verbouwgroep enige verbintenis of aansprakelijkheid
voortvloeit.
Zelfs zo in afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel werd bepaald, toch een vaste datum
voor levering of oplevering wordt toegestaan, kan deze datum worden verplaatst in functie van de
werkplanning van De Verbouwgroep, zonder dat de klant uit dien hoofde op enige vergoeding of
ontbinding kan aanspraak maken.
De klant dient steeds de leveringen en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip
mogelijk maken (zo dient de werf steeds goed toegankelijk te zijn, desnoods voorzien van voldoende en
gereglementeerde plaats met parkeerborden en de werf dient ook voorzien te zijn van
elektriciteit,water,….), bij gebreke waaraan De Verbouwgroep eveneens niet gebonden is aan
enige overeengekomen leveringstermijn. Gebeurlijke kosten, voortspruitend uit de onmogelijkheid tot
leveren, kunnen de klant bijkomend aangerekend worden.
De uitvoering geschiedt volgens het werfverslag opgemaakt tijdens de technische controle voorafgaand
aan de werken.
De klant zorgt ervoor dat op het ogenblik van de werken geen andere partijen (schilders, aannemers
edm..) op de werf aanwezig zijn. De Verbouwgroep is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden en
hun goederen of materialen die zich gedurende de werkzaamheden op de werf bevinden, behoudens
opzet of grove schuld. Werkzaamheden die op verzoek van de klant geschieden op onbewaakte plaatsen
(schuren, garages, in de tuin …) gebeuren op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de klant.
Wanneer de klant of derden niet aanwezig zijn op de dag van de uitvoering en de werken niet kunnen
doorgaan, of er geen parking voorzien is etc. zal er een kostprijs van min EUR. 750,00 aangerekend
worden.
De klant zal ook steeds op voorhand meedelen waar er ondergrondse en verborgen leidingen en/of
kabels aanwezig zijn. Schade die toegebracht zou worden aan deze verborgen leidingen en/of kabels, De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 3
waarvan De Verbouwgroep geen kennis heeft gekregen, zal nooit toegerekend of gevorderd kunnen
worden van De Verbouwgroep.

Artikel 4. PRIJZEN

De prijzen en tarieven worden steeds uitgedrukt in Euro en conform de vermelding op de
overeenkomst. De prijzen blijven geldig tot 12 maanden na ondertekening, of zoveel langer als door De
Verbouwgroep schriftelijk bevestigd.
Onze prijzen omvatten enkel datgene er contractueel werd overeengekomen in de goedgekeurde
offerte/bestelbon.
De prijzen kunnen na opgave en/of afsluiten van de overeenkomst verhoogd worden op grond van
externe factoren, zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc.
Alle prijzen zijn exclusief BTW , tenzij anders vermeld.
Indien het voorschot niet betaald wordt binnen de 8 dagen na de aanvaarding van de
offerte/bestelbon/overeenkomst heeft De Verbouwgroep het recht de prijs met 10% te verhogen.
Indien de werken om redenen te wijten aan de klant niet kunnen worden geleverd binnen 12 maanden
na het afsluiten van de overeenkomst zal de prijs verhoogd worden met 10%.

Artikel 5. BETALINGMODALITEITEN

Na aanvaarding van de offerte / bestelbon dient de klant het overeengekomen voorschot conform de
opgestelde voorschotfactuur te betalen binnen 8 dagen na ontvangst,of ten laatste op de dag na het
verstrijken van het wettelijke herroepingsrecht uit het Wetboek Economisch Recht, indien het daadwerkelijk
gaat om een verkoop op afstand of een verkoop buiten de onderneming aan een consument, zoals omschreven
het Wetboek Economisch Recht.
Behoudens schriftelijk andersluidend beding zijn alle facturen integraal betaalbaar op de vervaldatum
van de factuur, zijnde binnen 8 dagen na factuurdatum op een door De Verbouwgroep opgegeven
bankrekeningnummer.
In geval van gedeeltelijke levering verbindt de klant zich tot het betalen van de reeds geleverde werken
conform de prijszetting op de factuur.

Artikel 6: LEVERING + AANVAARDING + KLACHTEN

Bij af(op)levering van de goederen/werkzaamheden, zal de koper het geleverde steeds onmiddellijk
nauwkeurig onderzoeken op kwantiteit en kwaliteit.
Voor zichtbare gebreken dient er door de klant binnen de 48 uur en schriftelijk (per fax of per e-mail)
worden geprotesteerd, bij gebreke aan niet aanvaarding van de klacht.
Onzichtbare gebreken dienen eveneens en steeds schriftelijk per e-mail of per fax te worden
geprotesteerd binnen de 8 werkdagen nadat het verborgen gebrek aan het licht komt.De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 4
Iedere klacht die buiten deze termijn toekomt, wordt als laattijdig en ongegrond beschouwd.
Gegrond bevonden klachten verplichten De Verbouwgroep enkel en maximaal tot het vervangen van de
niet-conforme goederen of tot het uitvoeren van herstellingswerken, zonder dat de klant recht heeft op
welkdanige schadevergoeding ook, tenzij de klant kan aantonen dat De Verbouwgroep op kwaadwillige
wijze haar verbintenissen niet heeft nageleefd en de klant de werkelijk geleden schade kan aantonen.
De Verbouwgroep zal geen enkele waarborg behoeven te verlenen ingeval de klant zelf wijzigingen aan
en/of herstellingen aan het geleverde heeft verricht en/of heeft laten verrichten door derden, zonder
instemming van De Verbouwgroep.
Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum
aan De Verbouwgroep te worden gemeld, bij gebreke waaraan dit zal gelden als een aanvaarding.
Het niet betwiste deel van de factuur is steeds zonder enig uitstel verschuldigd.
In geval van niet tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal zonder ingebrekestelling en van
rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele intresten ten belope van 10%
per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum EUR. 200,00.
Indien De Verbouwgroep haar verbintenissen niet zou naleven, is zij aan de consument (particulier)
eveneens een vergoeding verschuldigd die niet meer kan bedragen dan de vergoeding die de
consument conform de hierboven vermelde clausule verschuldigd is en voor zover de werkelijke schade
ook wordt bewezen (wederkerigheidsclausule conform het WER).
In geval van onbekwaamheid of insolvabiliteit (en onder meer: collectieve schuldenregeling, vereffening,
stopzetting, gerechtelijke reorganisatie, faillissement ) in hoofde van de klant, behoudt De
Verbouwgroep zich het recht voor om de uitvoering te weigeren dan wel de lopende uitvoering van de
werken op te schorten of een waarborgsom te eisen zonder dat De Verbouwgroep tot enige
schadevergoeding gehouden kan zijn.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van De Verbouwgroep zolang zij niet volledig
betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting
van de klant om zich te verzekeren voor risico’s van de goederen en ervoor te zorgen als goed huisvader.
De klant heeft derhalve en tot dan niet het recht de nog niet integraal betaalde goederen te
vervreemden en/of met zakelijke zekerheden te bezwaren. In geval van kennelijk onvermogen of
faillissement zullen niet betaalde goederen door De Verbouwgroep mogen worden teruggenomen, waar
ze zich ook bevinden.De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 5

ARTIKEL 8. GARANTIE &VRIJWARING

De garantie wordt pas definitief vanaf het betalen van de saldo factuur.
De Verbouwgroep bv biedt na oplevering van de werken :
• een garantie van 10 jaar op de gevelrenovatie met spuitkurk,crepi,kalei
• een garantie van 10 jaar op afwerking
• een garantie van 10 jaar op renovatiewerken
• een garantie van 10 jaar op ramen en deuren
• een garantie van 30 jaar op injectie tegen opstijgend vocht
Op straffe van verval van de garantie dienen na de ontdekking ervan schriftelijk aan De verbouwgroep
gemeld te worden :
alle zichtbare gebreken binnen 48 uur en alle verborgen gebreken inzake door De verbouwgroep
geleverde producten binnen een termijn van 8 dagen na het ontdekken van deze gebreken.
Garantie gevelrenovatie met spuitkurk:
Spuitkurk is geen waterdichtingsproduct, zodat de garantie niet van toepassing is op waterinfiltratie.
Een kleurschakering kan voorkomen na uitdrogen van de muur behandeld met spuitkurk. Dit is een
normale eigenschap van de spuitkurk en valt niet onder de garantie.
Garantie injectie tegen opstijgend vocht:
Droogtijd muren gemiddeld 15 maanden.
Garantie afwerking :
Droogtijd bepleistering minstens 12 weken.
Bovenstaande garanties gelden enkel op dezelfde plaats waar De Verbouwgroep de oorspronkelijke
werken uitvoerde.De Verbouwgroep kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet behandelde
gedeeltes.
Elke garantie komt te vervallen bij het niet betalen van een deelfactuur en wanneer later infiltraties, die
niet het gevolg zijn van werkzaamheden door De Verbouwgroep, merkbaar zijn en/of geconstateerd
worden.
De Verbouwgroep bv is niet verantwoordelijk en de garantie vervalt in geval van overmacht, verborgen
gebreken ,bestaande stabiliteitsproblemen (deze lijst is niet limitatief) ook indien deze aanleiding geven
tot eender welk probleem voor de waterdichting, voor-tijdens en na de werkzaamheden van De
Verbouwgroep.
De Verbouwgroep mag er van uitgaan dat de stabiliteit van het pand inclusief de muur-, plaat- en
bodemdikte van de bestaande constructie voldoende is om de beschreven werken uit te voeren. Indien
er alsdan nog uitvoeringsproblemen worden vastgesteld, is De Verbouwgroep niet aansprakelijk voor
eventuele barsten, lekkages e.a. schade in de woning of kelder.
De Verbouwgroep garanties zijn niet ook van toepassing op esthetische resultaat ,barsten etc.
Herstellingen zullen enkel uitgevoerd worden na goedkeuring van een nieuwe offerte en dat het De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 6
verborgen gebrek /stabiliteit uitvoering probleem is opgelost door de bouwheer. Deze clausule wordt
door de koper /besteller separaat mede ondertekend ter kennisname. De klant dient aan De
Verbouwgroep voorafgaand de leidingen aan te wijzen, om de beschadiging te voorkomen. De
Verbouwgroep bv is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan leidingen van elektriciteit, water
en andere, in en rondom de woning. De garantie van De Verbouwgroep vervalt volledig na interventie
door derden.

ARTIKEL 9 : BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien één der partijen de overeenkomst annuleert of verbreekt (rekening houdende met het
herroepingsrecht bij verkopen op afstand en buiten de lokalen van de onderneming), is deze aan de
andere partij een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs.
Indien de klant één der contractuele verbintenissen niet nakomt of de uitvoering vertraagt,
inzonderheid indien hij nalaat De Verbouwgroep of diens aangestelde op de overeengekomen dag en
uur toegang te verlenen tot de werf, indien hij de bestelde goederen weigert af te halen of weigert deze
in ontvangst te nemen, indien hij meer dan 15 dagen nalaat een factuur met betrekking tot het
voorschot of met betrekking tot een deel van de werken te betalen, heeft De Verbouwgroep het recht
de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de klant en is de klant de prijs van de reeds uitgevoerde
werken verschuldigd alsmede een schadevergoeding van 30% op de overeengekomen prijs van het niet
uitgevoerde gedeelte, benevens de kosten van terugname, onwerkdadige verplaatsing, alle voor de
opdracht aangekochte hulpgoederen of materialen en overige schadevergoedingen ingevolge de
vroegtijdige beeïndiging , vermeerderd met de minderingskosten bij aanbetaling.
Indien de werken niet worden uitgevoerd door De Verbouwgroep en De Verbouwgroep te kennen
geeft de werken niet langer te willen of te kunnen uitvoeren, heeft de klant het recht de overeenkomst
te ontbinden en zal zij aan de klant een schadevergoeding van 30% betalen. Deze situatie houdt niet de
situatie in waar De Verbouwgroep op basis van objectieve criteria vaststelt dat de werken niet haalbaar
zijn op de voorgestelde manier , namelijk een technisch annulatie.

ARTIKEL 10: OPLEVERING

De definitieve beeïndiging der werken wordt aanvaard door de ondertekening van het werfverslag
door de klant waarop de werken en/of aanmerkingen zullen worden beschreven.
Bij afwezigheid van noodzakelijkheid van aanvaarding van werken zal de betaling van de factuur gelden
als definitieve aanvaarding. Indien de klant weigert de technische fiche te tekenen of zijn opmerkingen
te maken zal De Verbouwgroep binnen 5 dagen de technische fiche aangetekend overmaken aan de
klant zodat deze tegensprekelijk wordt geacht. Na het ondertekenen van de technische fiche of het
sturen van de aangetekende zending is De Verbouwgroep niet meer aansprakelijk voor de schade of
gevolg van schade zoals ramen, deuren , vloeren, elektrische apparaten e.a. (deze lijst heeft geen
limiet).De Verbouwgroep Boombekelaan 7 2660 Hoboken 7

ARTIKEL 11 : DISCLAMER

Informatie op de website, antwoordkaart, flyers , etc. wordt de klant aangeboden onder voorbehoud
van tik,-en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen , zowel qua
producten als qua prijzen, zijn steeds mogelijk.. De Verbouwgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht
door derden.

ARTIKEL 12 : BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van De Verbouwgroep en aan haar
geaffilieerde bedrijven. De klant aanvaardt dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden door De
Verbouwgroep met als doeleinde de correcte naleving van de overeenkomst. De klant beschikt op elk
ogenblik kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens alsook over een recht op
verzet. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar De Verbouwgroep , Boombekelaan 7 ,B 2660
Hoboken. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de
klant steeds schriftelijk terecht bij De Verbouwgroep ,op het voormelde adres. De klant erkent expliciet
dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig
toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem de De Verbouwgroep de
rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op
nieuwe post te controleren. De klant is steeds verplicht om de leverancier van elke gewijzigde toestand
(bijv. verhuizing ,….) onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 13 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Al onze overeenkomsten , inclusief de bijzondere algemene contract – en factuurvoorwaarden, alsook
de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer
onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele
overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige
bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.
De Verbouwgroep bv – Boombekelaan 7 – 2660 Hoboken – tel.nr.03 -376.33.46 –ondernemingsnr.0752.711.98